״צדוק יהודה״ הינו אתר אינטרנט המוכר תכשיטים ,יודאיקה ,אומנות ושעונים (להלן:"המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין ״אופיר פז תכשיטים״. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

תנאי שימוש באתר


כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:
רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.
הזמנה באתר תתקבל ותשלח עבור הגולש באם התקיימו כל התנאים הבאים :
המוצרים המוזמנים נמצאים ורשומים כקיימים במלאי במועד ביצוע ההזמנה
מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור ה"גולש" המתקשר עם החברה.
ניתן אישור למימוש העסקה ע"י חברת האשראי.

 

אבטחת מידע ופרטיות באתר


אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית ssl. בנוסף, כל הפרטים של הלקוחות שלנו נשמרים אצלנו ואיננו מעבירים אותם לצד ג.(
 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.


1. מדיניות השירות –


 הנהלת האתר שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות או להפסיק, בכל רגע נתון את השירות המוצע, זה או אחר, לתקופה מוגבלת או לתמיד.

 

2. שימוש באתר:

 

א. הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש פרטי.
ב. אסור להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי , לשם סריקה העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ו/או להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת  מאגר שיכיל תכנים מהאתר.
ג. אין להציג תכנים מהאתר בין בתוך מסגרת ובין בתוך 'קישורית פתוחה' (OPENLINK) בין גלויה ובין סמויה וכן לא להראות כל תמונה מתוך האתר ללא אישור הבעלים.
ד. אין להציג תכנים מהאתר,  בכל דרך, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה , מכשיר או בתקשורת, ובין אם האביזרים משנים את העיצוב או מחסירים מהם תכנים כלשהם וכולל פרסומות ותוכן מסחרי.

 

3. אסורה פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת שאינה שלך.

 

 

4. תוכן משוכפל או פוגעני:

 

אין  להעלות לאתר חומר בלתי חוקי, המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה אחרת לרבות פגיעה בבני אדם ו/או רכושם ו/או שלומם של   המצוינים.
 החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. הנכם נושאים באחריות הבלעדית לכל קישור או פרסום של תכנים, שתעשו בהם שימוש ומתחייבים לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם מכך.
 

 

5. קניין רוחני של האתר:


א. האתר בכללותו, לרבות כל התכנים, הינם קניינם הבלעדי של החברה והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל , אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
ב. המשתמשים אינם רשאים להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לייצר נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה. הוראה זה תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שנמסרו על ידך לאתר.
ג. אם תינתן הסכמה כאמור, אין להסיר או למחוק כל סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
 סודיות המידע אודות המשתמש

 

 

6. צד ג'

 

א. הנהלת האתר לא תעביר פרטים המפורטים לעיל לצידי ג' כלשהם, אלא, לצורך ביצוע דין.
ב. הנהלת האתר תאפשר גישה לפרטים רק לעובדיה לצורך השירות.
ג. בקיום מקרים שאינם בשליטת ו/או בידיעת ו/או הנובעים והנוגעים בכלל זה ל'כח עליון' הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.

 

 

7. סמכות שיפוט

 

א. במידה ויתגלו חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה -  יבוא העניין לבוררות בפני עו"ד כפי שיבחר ראש לשכת עורכי הדין בישראל. חתימה על סעיף זה הנה הסכמה לתניית הבוררות
ד. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

רכישה באתר:


 בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כן ניתנת ללקוח האפשרות לרשום פרטים זהים או נוספים למשלוח החשבונית.
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
בסיום העסקה ואישורה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.
ע"פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ"י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים הקודמים, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה. 
"צדוק יהודה" יהא רשאי לשולח ללקוח פרסומים שונים ודיוורים אלקטרוניים.
 
יובהר בכל הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.
 

 

אמצעי תשלום:


תשלום דרך PAY PAL  בלבד
השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מן חברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את הלקוח בטווח 24 שעות מעת ביצוע העסקה באתר.
ככל שלא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 24 מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה ״צדוק יהודה״ זכאי לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.
אספקת מוצרים - אספקת המוצרים ללקוחת תתבצע בדואר רשום עם אישור מסירה,באמצעות דואר ישראל. דמי המשלוח יעודכנו בדף המוצר- מינימום 25 שח לכל הפריטים עד 1000שח.
משלוחי אקספרס מדלת לדלת יתאפשרו בתוספת תשלום של 80-150 שקלים
הזמנות ישלחו בתוך 21 ימי עסקים ממועד התשלום אלא במקרים חריגים של הזמנות אישיות ותינתן על כך הודעה אישית ללקוח.
דמי המשלוח המצוינים על כל מוצר באתר, תקפים למדינת ישראל בלבד. ניתן להזמין משלוחים לחו"ל בתעריף שונה
אין "האתר" אחראי לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו : כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות אחרות של דואר ישראל, וכן באם הלקוח אינו אוסף את ה"מוצרים" בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר.
אחריות למוצרים הנמכרים באתר
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות המלאה והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה ,'צדוק יהודה" מקבל על עצמו, שליחת חבילות אשר לא יגיעו ליעדם, בשל מעשה ו/או מחדל של רשות הדואר, בשנית ללא כל חיוב. (אישור מסירת החבילה יהווה ראיה שהגיעה החבילה ליעדה)
 
״צדוק יהודה״ מתחייב לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.
החזרת ו/או החלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו .לעניין זה חוות דעתו של נציג "צדוק יהודה" תהא הקובעת. 
אם הלקוח ירצה להחליף את המוצר שרכש במוצר אחר, ישלם הלקוח את ההפרש. במידה והלקוח יבחר במוצר זול יותר, יקבל הלקוח החזר כספי או זיכוי על ההפרש, לפי בחירתו. לעניין זה חוות דעתו של נציג "צדוק יהודה" תהא הקובעת.
 
הודעה על ביטול או החלפה תתאפשר דרך מייל או טלפונית בלבד. במקרה של החזרת מוצר - יתאפשר זיכוי כספי מלא בגין המוצר רק לאחר קבלתו ובדיקת מצב שימושו. במקרה זה, יוחזר הכסף ששולם בניכוי דמי המשלוח ועמלת

 

 

סליקת אשראי

 

במקרים של החלפת מוצר - החלפה תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו. החלפת מוצר תתאפשר פעם אחת בגין כל מוצר שנרכש, דמי המשלוח מהחברה ללקוח יהיו על חשבון הלקוח.
1.לא ניתן להחזיר / להחליף פריטים שעוצבו במיוחד ו/או יוצרו על פי הנחיות הלקוח לרבות עיצובים מהקולקציה בהם משובצים יהלום/ים מיוחדים שנרכשו במיוחד עבור הלקוח ולפי דרישתו.
2. האחריות אינה כוללת נפילה מהתכשיט של יהלום ו\או אבן חן אחרת. האחריות כוללת נפילה של יהלום ו/או אבן חן אחרת במשקל של עד 0.05 קראט, למשך שנה ממועד הרכישה.
3. "צדוק יהודה" ממליץ לבטח כל תכשיט."צדוק יהודה" נותן ללקוח הערכת שווי לצרכי ביטוח ללא כל עלות.
4. כל הזכויות בעיצוב הפריטים השונים הם של "צדוק יהודה" בלבד, לרבות מוצרים שעוצבו על פי הנחיות הלקוח ועל פי עיצוב ייחודי אותו הוא הזמין. יובהר כי "צדוק יהודה" יוכל לעשות כל שימוש שיבחר בעיצובים שנעשו על פי הנחיות הלקוח,או בעיצוב מיוחד ללקוח, וללקוח לא תהא כל דרישה ו\או טענה בקשר לכך (ללא כל קשר לעלות המוצר).

5. תיקוני מידות\פוליש\חידוש - הלקוח יהא זכאי לתיקוני מידות בטבעות ללא כל תשלום, עד מידה אחת למשך שנה אחת,פעם אחת בלבד לכל פריט. יודגש כי הדברים אמורים אך ורק ביחס לטבעות בהן ניתן לבצע תיקוני מידה ולמידות הניתנות לביצוע, וזאת ע"פ חוות דעתו של נציג "צדוק יהודה". על הלקוח לברר עניין זה לפני ביצוע הרכישה. 
השירות אינו כולל חידוש טיפול של יהלומים מטופלים.
הלקוח  זכאי להברקה וחידוש רודיום לטבעת אותה רכש, ללא כל תשלום, ללא מגבלת זמן[למעט שריטות ומכות]. השרות הנ"ל אינו חל על תכשיטים שנרכשו ללא היהלום המרכזי (כלומר תכשיט בלבד, בו משובץ יהלום מרכזי שלא נרכש מ-"צדוק יהודה"). השרות יינתן בתיאום מראש.
 

במקרה של ביטול, יש להודיע טלפונית או דרך מייל. ניתן לבטל עסקה על מוצר אשר טרם נשלח, עד תום 48 שעות. לאחר זמן זה המוצר מוכן למשלוח והלקוח יחוייב בדמי משלוח לפי אופן המשלוח אשר בו בחר.
לא ניתן לבטל עסקה של תכשיט מעל 3000 ש״ח למעט שעונים.
החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה, ככל הניתן, או במועד הקרוב לכך, ולא לאחר יותר משבעה ימי עסקים.
תשלום בכרטיס אשראי - יבוטל החיוב אצל חברת כרטיס האשראי של הצרכן.
תשלום בכרטיס אשראי וחשבון העוסק כבר זוכה - יושב הסכום במזומן או בשיק מזומן או שיודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן באופן מיידי בסכום החיוב. תנאי לזיכוי הצרכן על ידי החברה הוא שיש באפשרות החברה להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. אם החברה אינה יכולה לזכות את הצרכן מפני שאינה יכולה להיפרע מהעוסק, חובתו של העוסק להשיב את התמורה לצרכן במזומן או בשיק מזומן.

דמי ביטול עסקה יעמדו על 10% מסכום העסקה ועד 100ש"ח.
עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי או PAY PAL  יזוכו אך ורק באותה דרך ובתוספת עמלת סליקה בגובה 3% מסך העסקה.
עסקה בתשלומים תזוכה בתשלומים.
מוצר שנרכש באתר או בחנות ועבר שינוי כלשה (לרבות התאמת מידה לבקשת הלקוח),לא תתאפשר החזרתו או החלפתו.
התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד,ויתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר המוגמר.
כל הטבעות המופיעות בקטלוג מוגדרות במידות לנשים [46-57],ומידות לגברים [54-64].טבעות במידות גדולות יותר יתומחרו בנפרד.

טופס יצירת קשר
אנא מלאו את פרטיכם ונציג החברה ייצור עמכם קשרסניף ת״א:

טל. 03-5221156

תל אביב-פגישה אישית תיאום מראש

סניף ירושלים:

טל. 054-5728999

ירושלים-פגישה אישית בסטודיו-בתיאום מראש

אנא תאמו איתי את הפגישה מראש כך שאפנה עבורכם את כל תשומת הלב. סגור בשבת.